MRU_ETAPA PRETRANSFER_CALENDARUL ETAPEI_2024

IN ATENTIA CANDIDAȚILOR CARE PARTICIPA LA ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMTIT INTRE UNITĂȚI IN JUDEȚUL  PRAHOVA

PENTRU BUNA ORGANIZARE A ACTIVITATII DE PRELUARE A DOSARELOR ( 26 MARTIE-03 APRILIE 2024) , VĂ RUGAM SA VA INREGISTRATI IN LINKUL URMATOR:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepzaQJ5eQ93J6E7vz5vlGd9Hj6b59vVmAEbRpy6YPcZerrnA/viewform

Pretransferul personalului didactic. Modificarea repartizării cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei
cărora nu li se poate constitui norma didactică de predare completă conform deciziilor de repartizare pe post/catedră:

a) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete;
b) afișarea la sediile unităţilor de învăţământ a condiţiilor specifice şi a grilelor de evaluare aferente acestora (dacă este cazul) pentru
ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, avizate de inspectoratele şcolare (pentru
unitățile de învăţământ care nu au avut condiții specifice pentru etapa de transfer);
Termen: 25 martie 2024
c) depunerea, la inspectoratele şcolare, a cererilor, însoțite de documentele menţionate în acestea, de către:
(i) cadrele didactice care solicită pretransfer, respectiv pretransfer prin schimb de posturi/catedre în baza consimţământului
scris;
(ii) cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei, cărora nu li se poate constitui norma didactică de
predare completă, conform deciziilor de repartizare pe post/catedră şi solicită modificarea repartizării, respectiv modificarea
repartizării prin schimb de posturi;
d) verificarea dosarelor depuse și avizarea acestora de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate;
Perioada: 26 martie-3 aprilie 2024
e) afișarea, pe pagina web a inspectoratului şcolar, a:
(i) listei cu punctajele cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, cu precizarea
localităţii de domiciliu şi a unităţilor de învăţământ la care sunt titulare cadrele didactice care au depus cereri;
(ii) listei cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au solicitat modificarea repartizării, cu
precizarea următoarelor informaţii: studiile, postul/didactic/catedra pe care sunt angajate, localitatea de domiciliul, rezultatele
obţinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la care a participat, gradul didactic,
nota/media obţinută la gradul didactic, media de departajare calculată conform anexei nr. 15, media obţinută la examenul de
licenţă/absolvire a studiilor, respectiv media obţinută la examenul de bacalaureat pentru absolvenţii liceelor pedagogice, avizele
şi atestatele dobândite, calificativele obţinute în ultimii 2 ani școlari încheiați și calificativul parțial în anul școlar în curs şi
sancţiunile disciplinare în ultimii 2 ani școlari încheiați sau pe parcursul anului școlar în curs.
Termen: 5 aprilie 2024
f) înregistrarea contestațiilor cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ la punctajele
acordate;
Perioada: 8-9 aprilie 2024
g) soluționarea contestațiilor la punctajele acordate în consiliul de administrație al inspectoratului școlar, afișarea punctajelor finale pe
pagina web a inspectoratului şcolar;
Termen: 10 aprilie 2024
h) desfășurarea inspecţiilor speciale la clasă/probelor practice/orale de profil, afișarea rezultatelor pe pagina web a inspectoratului
şcolar;
Perioada: 4-11 aprilie 2024
i) depunerea, la unităţile de învăţământ, a cererilor, însoțite de documentele precizate în acestea, de către:
(i) cadrele didactice care solicită pretransfer la unitățile de învățământ care au publicat posturi didactice/catedre vacante pentru
obținerea acordului de principiu pentru pretransfer, precum şi la unităţile de învăţământ la care sunt titulare cadre didacticecare
au depus cereri de pretransfer, pentru obținerea acordului de principiu pentru pretransfer;
(ii) cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei, cărora nu li se poate constitui norma didactică de
predare completă, conform deciziilor de repartizare pe post/catedră şi solicită modificarea repartizării;
Perioada: 5-11 aprilie 2024
j) analiza, în consiliile de administrație ale unităților de învățământ, a solicitărilor depuse de cadrele didactice și comunicarea hotărârii
cadrelor didactice și inspectoratului școlar, cu privire la:
(i) emiterea acordului de principiu pentru pretransfer cadrelor didactice cu precizarea locului stabilit în ierarhie, ca urmare a
aplicării criteriilor de ierarhizare, respectiv neemiterea acordului de principiu pentru pretransfer cadrelor didactice pentru
neîndeplinirea condiţiilor specifice;
(ii) emiterea acordului de principiu pentru modificarea repartizării cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului
didactic/catedrei cu precizarea locului stabilit în ierarhie, ca urmare a aplicării criteriilor de ierarhizare, respectiv neemiterea
acordului de principiu pentru modificarea repartizării cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului pentru
neîndeplinirea condiţiilor specifice;
Termen: 12 aprilie 2024
k) depunerea contestațiilor privind acordurile de principiu emise de unitățile de învățământ, de către personalul didactic care solicită
pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, la comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate;
l) depunerea contestațiilor privind acordurile de principiu emise de unitățile de învățământ, de către cadrele didactice angajate pe
durata de viabilitate a postului didactic/catedrei care solicită modificarea repartizării, la consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ;
Perioada: 15-16 aprilie 2024
5
m) soluționarea contestațiilor privind acordurile de principiu emise de unitățile de învățământ;
Perioada: 16-18 aprilie 2024
n) soluționarea în ședință de repartizare, în ordine, a:
(i) cererilor cadrelor didactice titulare, respectiv a cererilor cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 24 alin. (4) şi (6) din
Metodologie, rămase cu norma didactică incompletă, pentru completarea normei didactice, conform prevederilor
Metodologiei;
(ii) cererilor cadrelor didactice rămase cu restrângerea de activitate nesoluţionată, prin transfer sau detaşare în interesul
învăţământului pentru restrângere de activitate nesoluţionată;
(iii)cererilor cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei rămase cu norma didactică
incompletă, pentru completarea normei didactice, conform prevederilor Metodologiei;
(iv)cererilor de pretransfer şi prin schimb de posturi;
(v) cererilor privind modificarea repartizării cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei şi
prin schimb de posturi;
Zilele: 19 şi 22 aprilie 2024
o) înregistrarea contestațiilor la inspectoratul școlar cu privire la modul de soluționare a cererilor de pretransfer/modificarea repartizării
cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei;
Perioada: 22-23 aprilie 2024
p) soluționarea contestațiilor în consiliul de administrație al inspectoratului școlar şi reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor
vacante/rezervate ;
Termen: 24 aprilie 2024
q) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare, cu respectarea prevederilor art. 5 alin (5) din Metodologie.
Perioada: 25-30 aprilie 2024