MRU_DETAȘAREA IN INTERESUL INVATAMANTULUI_2023

Miercuri, 17 mai 2023, in intervalul orar 14.30-16.00, vor fi verificate și inregistrate dosarele participantilor la etapa de detasare in interesul invatamantului.

Acord pentru detaşare în interesul învăţământului în anul şcolar 2022-2023

Acord-detasare-in-interesul-invatamantului_2023

Model fisa inscriere concurs_2023

ANEXEZ, ÎN URMĂTOAREA ORDINE, actele** originale, respectiv în copie, CERTIFICATE pentru conformitate cu originalul de către directorul
unităţii de învăţământ unde sunt titular(ă)/ detașat(ă)*:
1) curriculum vitae în care prezint performanţele profesionale, în original, însoţit de copii ale documentelor justificative (doar la solicitarea adresată unității/
unităților de învățământ);
2) copii de pe actele de studii şi foile matricole/ suplimente de diplomă;
3) copii ale actelor doveditoare în situaţia schimbării numelui (dacă este cazul);
4) copie de pe documentul de numire/ transfer/ repartizare pe post/ catedră;
5) copii de pe certificatele de obţinere a gradelor didactice;
6) adeverinţe/ adeverinţă privind calificativul acordat de consiliul de administraţie pentru anul şcolar 2021/2022 şi 2022/2023 (conform fişei de evaluare), în
original;
7) adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ unde sunt titular(ă) din care să rezulte situaţia postului (structura pe ore şi discipline a catedrei, viabilitatea
postului/ catedrei, nivelul de învăţământ şi regimul de mediu pentru anul şcolar 2023-2024), în original;
8) copii ale deciziilor de detaşare din perioada 01.09.2013 – 31.08.2023 (dacă este cazul);
9) adeverinţă de vechime efectivă la catedră (inclusiv perioada rezervării catedrei), în original;
10) copie de pe buletinul/ cartea/ adeverinţa de identitate;
11) copii ale avizelor şi atestatelor necesare ocupării postului didactic/catedrei, dacă este cazul;
12) avizul eliberat de unitatea de învăţământ unde sunt titular(ă) pentru detașare în interesul învățământului în anul școlar 2023-2024;
13) solicitarea de principiu a unității/ unităților la care se detașează (se anexează la acordul depus la inspectoratul școlar);
14) adeverinţa de salariat a soţului/ soţiei (cu specificarea clară a locului de muncă la care este încadrat(ă), în original;
15) copia certificatelor de naştere ale copiilor (dacă este cazul);
16) adeverință/ adeverinţe eliberată/ eliberate de unitatea/ unităţile de învăţământ la care sunt titular(ă)/ detaşat(ă) privind sancţiunile disciplinare din ultimii 2
ani şcolari încheiaţi şi de pe parcursul anului școlar în curs;
17) adeverinţă eliberată de inspectoratul şcolar al judeţului în care este titular, din care să rezulte că cererea de detașare în interesul învățământului a fost luată
în evidenţă, în original, în cazul candidaţilor titulari în alte judeţe;
18) Declaraţie privind postul didactic de predare/catedra ocupat(ă) în etapele anterioare ale mobilităţii personalului didactic.