Inspectoratul Școlar Județean Prahova

INFORMARE

Referitoare la desfășurarea activităților extrașcolare/proiectelor educative 2022

 

În semestrul II al anul școlar 2021 – 2022, activitățile extrașcolare, inclusiv proiectele educative se vor desfășura în conformitate cu:

  • Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP), aprobat prin OMEC nr. 5447/2020, cu modificările și completările ulterioare;
  • Ordinul M.E.C.I. nr. 5132/10.09.2009 privind activitățile specifice funcției de diriginte;
  • Regulamentul activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare (anexa 2 la Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 3035/2012, cu modificările și completările ulterioare);

Activitățile extrașcolare se derulează în funcție de nevoile de educație identificate și sunt complementare educației formale, putând contribui la asigurarea unui suport educațional și emoțional pentru preșcolari, elevi și familiile acestora. Elevii și profesorii au posibilitatea de a alege din oferta de la nivel de unitate școlară, localitate, județean sau național, în funcție de abilități, preferințe, competențe, resurse materiale etc. Directorii și coordonatorii de proiecte și programe educative școlare și extrașcolare trebuie să informeze toate cadrele didactice și elevii despre oportunitatea de a participa la activitățile și proiectele educative care se desfășoară pe parcursul anului școlar.

Conform ROFUIP, activitatea educativă extrașcolară din unitățile de învățământ este concepută ca mediu de dezvoltare personală, ca modalitate de formare și întărire a culturii organizaționale a unității de învățământ și ca mijloc de îmbunătățire a motivației, frecvenței și performanței școlare, precum și de remediere a unor probleme comportamentale ale elevilor. Profesorul diriginte întocmește calendarul activităților educative extrașcolare ale clasei; coordonatorul pentru proiecte şi programe educative școlare și extrașcolare elaborează proiectul programului/calendarului activităților educative școlare și extrașcolare ale unității de învățământ (…) și îl supune spre aprobare consiliului de administrație; calendarul activităților educative extrașcolare este aprobat de consiliul de administrație al unității de învățământ.

Calendarul Activităților Educative Extrașcolare Județene, numit în continuare CAEJ, a fost elaborat conform Regulamentului activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare, de inspectorul de specialitate din cadrul I.S.J, pe baza propunerilor unităților școlare și este avizat de inspectorul școlar general. Atașat, găsiți CAEJ/Oferta activităților educative extrașcolare 2022 pentru județul Prahova.

Având în vedere aprobarea calendarelor competiționale de către Ministerul Educației, am atașat tabelul care cuprinde proiectele naționale și datele până la care se fac înscrieri pentru participarea la etapele județene ale acestor proiecte cuprinse în CAEN 2022, conform regulamentelor proprii, disponibile aici: https://drive.google.com/drive/folders/1UI1MK1MmYDLrWL1jvUYCZY2E0GW_hd3U?usp=sharing.

Înscrierea se face prin adresă oficială trimisă de școală la ISJ Prahova, în atenția doamnei inspector Cristina Petre, până la data stabilită.

În vederea asigurării egalității de șanse, fiecare director/coordonator de proiecte și programe educațive va disemina informațiile referitoare la toate proiectele din CAEJ și CAEN 2022,  în toate unitățile de învățământ din județ. Vă rugăm să țineți cont de faptul că unele proiecte au un grup țintă bine definit (de exemplu numai elevi din palate și cluburile copiilor sau preșcolari sau numai elevi din învățământul liceal etc.).

Totodată, trebuie menționat faptul că planicarea și desfășurarea unei activități sau a unui proiect educativ nu este condiționată de includerea acesteia/acestuia într-un calendar competițional județean sau național, ci numai de respectarea legislației în vigoare.

CAEJ

CAEJ 2022

CAEN

CAEN 2022 (2)