Înscrierea la sesiunea specială a examenului național de bacalaureat – 2024 se face prin completarea documentelor- tip de înscriere de către candidați în perioada 7-10 mai 2024.

Documentele necesare pentru înscriere  sunt următoarele :

a) Certificatul de naștere (documentul original și o copie);

b) Cartea de identitate (documentul original și o copie);

c) Cerere de înscriere (fișă-tip informatizată)completată, avizată și stampilată de unitatea de învățământ de proveniență/centru de examen;

d)Copia diplomei/diplomelor prin care se confirmă premiul/premiile la concursurile/olimpiadele internaționale prevăzute în Lista olimpiadelor și concursurilor naționale recunoscute de Ministerul Educației pentru care se pot echivala probele scrise la examenul național de bacalaureat-2024;

e) Certificatul /certificatele în original , precum și o copie a acestuia/acestora, în baza căruia/cărora se solicită echivalarea probei C și D, dacă este cazul;

f) Foaia matricolă în original;

g) Adeverința emisă de unitatea de învățământ prin care se confirmă finalizarea clasei a XII-a/a XIII a și media generală;

Documentele tip de înscriere împreună cu documente doveditoare (certificate de recunoaștere internațională a competențelor lingvistice prin care se solicită  recunoașterea și echivalarea acestora cu proba C, certificate de recunoaștere europeană a competențelor digitale prin care se solicit recunoașterea și echivalarea acestora cu proba D, certificatele ECDL menționate în art2, ali (1) și (2) din Metodologia de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la examene de recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale din cadrul examenului de bacalaureat), precum și cu documentele prin care, la cerere, se echivalează proba scrisă de examen la disciplina la care este obținut premiul, din lista olimpiadelor și concursurile internaționale recunoscute de Ministerul Educației, pot fi transmise și în format online(scanate).

În vederea optimizării procesului de înscriere a candidaților, documentele de înscriere pot fi transmise și în format online(scanate) pe adresa de e-mail inscrieri_bac_special_2024@cnmvploiesti.ro

Înscrierea  candidaților  se poate realiza, în perioada 7-10 mai 2024,  atât la secretariatul Colegiului Național ”Mihai Viteazul”, Municipiul Ploiești (adresa B-dul Independenței, nr 8, Municipiul Ploiești, județul Prahova), în intervalul 8-16, cât și online la adresa de e-mail  de mai sus.

Candidații care s-au înscris online vor depune la comisie documentele de înscriere în original. Documentele pot fi depuse până în ziua susținerii primei probe scrise din cadrul sesiunii speciale a examenului national de bacalaureat-2024 .