LISTA INFORMATIILOR DE INTERES PUBLIC

DECLARAȚIE PRIVIND ADRERAREA LA VALORILE FUNDAMENTALE, PRINCIPIILE, OBIECTIVELE, MĂSURILE ȘI TERMENELE PREVĂZUTE DE STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2016-2020

BUGETUL ISJ PRAHOVA PENTRU 2020
BUGETUL ISJ PRAHOVA PENTRU 2019
BUGETUL ISJ PRAHOVA PENTRU 2018

TRANSPARENȚA VENITURILOR – ISJ PRAHOVA – SEPTEMBRIE 2021
TRANSPARENȚA VENITURILOR – ISJ PRAHOVA – MARTIE 2021
TRANSPARENȚA VENITURILOR – ISJ PRAHOVA – SEPTEMBRIE 2020
TRANSPARENȚA VENITURILOR – ISJ PRAHOVA – MARTIE 2020
TRANSPARENȚA VENITURILOR – ISJ PRAHOVA – SEPTEMBRIE 2019
TRANSPARENȚA VENITURILOR – ISJ PRAHOVA – MARTIE 2019
TRANSPARENȚA VENITURILOR – ISJ PRAHOVA – SEPTEMBRIE 2018
TRANSPARENȚA VENITURILOR  – ISJ PRAHOVA – MARTIE 2018
TRANSPARENȚA VENITURILOR  – ISJ PRAHOVA – SEPTEMBRIE 2017

DATE DE CONTACT INSPECTORI SCOLARI ISJ PRAHOVA

Legea 544 privind accesul la datele de interes public

Legislatia aplicabilă:

Formulare

LISTA documentelor de interes public emise de ISJ conform Legii nr. 544/2001

1. Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea ISJ

2. Structura organizatorică, programul de funcționare și programul de audiențe

3. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea ISJ, precum şi ale responsabililor cu difuzarea informaţiilor publice

4. Coordonatele de contact ale instituţiei, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet

5. Starea învăţământului

6. Sursele financiare, bugetul de venituri şi cheltuieli al ISJ şi bilanţul contabil

7. Comunicate de presă, buletine informative, documentare de presă, broşuri, pliante, afişe, ghiduri, privind activităţile instituţiei

8. Contractele de achiziţii publice, cu excepţia celor clasificate

9. Datele şi documentele necesare desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante

IOrganizarea şi funcţionarea generală a Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova

1. Programe şi strategii ale Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova

1.1.Legislatie:

Legea Educatiei Nationale  nr. 1/2011;

Regulamentul cadru de organizare si functionare al inspectoratelor scolare OMECTS 5530/5 oct. 2011, completat si modificat cu  OMECS 3400/18 martie 2015;

Legea calitatii nr. 87/2006;

Programul de Guvernare in vigoare;

Regulamentul-cadru de organizare si functionare al Consiliului de administratie al ISJ -OMECTS 5530/5 oct. 2011-Anexa nr. 1;

Regulamentul-cadru de organizare si functionare al Consiliului Consultativ al ISJ – OMECTS 5530/5 oct. 2011-Anexa nr. 2;

Strategii MEN

STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE pe perioada 2016-2020

1.2 .Organigrama ISJ Prahova

1.3 .  ROI ISJ sept 2019 ROI_ISJ_PH_sept 2018

1.4 .Programul de audiente al Inspectorilor Scolari Generali; al inspectorilor din organigrama ISJ ; al compartimentelor; date de contact

1.5 .

RAPORT PRIVIND STAREA ÎNVATAMÂNTULUI PRAHOVEAN ÎN ANUL SCOLAR 2020-2021, sem. I

RAPORT PRIVIND STAREA ÎNVATAMÂNTULUI PRAHOVEAN ÎN ANUL SCOLAR 2019-2020

RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI PRAHOVEAN IN SEMESTRUL I AL ANULUI SCOLAR 2018– 2019

– Prezentare_RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI PRAHOVEAN IN  SEMESTRUL I AL ANULUI SCOLAR 2018 – 2019

RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI PRAHOVEAN IN ANUL SCOLAR 2017 – 2018

– Prezentare_RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI PRAHOVEAN IN ANUL SCOLAR 2017 – 2018

 RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI PRAHOVEAN IN SEMESTRUL I, ANUL SCOLAR 2016 – 2017

– Prezentare_RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI PRAHOVEAN IN SEMESTRUL I, ANUL SCOLAR 2016 – 2017

Raportul privind starea invatamantului –an scolar 2014-2015

1.6 . Plan managerial al ISJ Prahova 2019-2020

Planul managerial al ISJ Prahova 2018-2019.

Planul  managerial al ISJ Prahova 2017-2018-strategii ale ISJ Prahova

Planul  managerial al ISJ Prahova 2016-2017-strategii ale ISJ Prahova

1.7.GRAFICUL DE CONTROL AL ISJ  PRAHOVA_SEM I si II

Graficul unic de inspecţie şcolară in anul scolar 2019-2020

Activități de îndrumare și control 2019-2020

Graficul unic de inspecţie şcolară in anul scolar 2018-2019

Graficul unic de inspecţie şcolară in anul scolar 2017-2018

Proiectarea activitatilor de indrumare si control 2017-2018

.Graficul unic de inspecţie şcolară in anul scolar 2016-2017

2. Lista partenerilor Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova şi a protocoalelor  de colaborare în parteneriat;

PARTENERIATE ISJ PRAHOVA

-Parteneri : Institutita Prefectului- Prahova , Consiliul Judetean- Prahova,  Tribunalul Prahova, Directia de Sanatate Publica- Prahova, Directia Sanitar Veterinara- Prahova, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta- Prahova, Inspectoratul Judetean de Politie Prahova,Universitatea de Petrol si Gaze Ploiesti,etc)

II. Plan şcolarizare, reţea şcolară, normare, salarizare, evidenţă informatizată

 1. Reţeaua, profilul şi datele de contact ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţul Prahova;
 2. Unitati de invatamant  cu frecventa redusa;
 3. Programul “A Doua Șansă”;  unitati de invatamant “A II-a sansa
 4. Unitati de invatamant ce ofera servicii “ Scoala dupa scoala ”(avizate de catre ISJ Prahova);
 5. Centrul de Excelenta.
 6. Statistici privind aprobarea/realizarea  planului de şcolarizare;
 7. Normative referitoare la funcţionarea personalului didactic-auxiliar si nedidactic în sistemul de învăţământ;
 8. Metodologii, fişe-tip de evaluare şi rezultate ale concursurilor de acordare a gradaţiilor de meritmetodologia de acordare a gradatiilor de merit a a anului scolar in curs;
 9. Programe  naţionale de sprijin pentru elevi
 10. Rechizite scolare gratuite ;
 11. Euro 200 -pt. achizitionare calculatoare;
 12. Manuale scolare in  inv. obligatoriu;
 13. Bani de liceu;
 14. Laptele si cornul;
 15. Decontare transport elevi;

III. Curriculum

 1. Planuri-cadru şi programe şcolare pe discipline de învăţământ;
 2. Lista manualelor avizate de Ministerul Educaţiei Naţionale si Cercetării Stiințifice;
 3. Structura anului şcolar în curs;
 4. Graficul desfăşurării consfătuirilor judeţene/cercurilor metodice  pe discipline si domenii;
 5. Arondarea si desfasurarea cercurilor pedagogice;
 6. Lista profesorilor metodişti şi a membrilor consiliilor consultative;
 7. Legislatia si reglementarile MEN care sustin activitatea profesorilor metodisti;
 8. Aspecte urmarite in activitatea   de inspecţia speciala/curenta /I.S.G.E.I- OMECS 5547/06.10.2015 ;descriptori de calitate urmariti in acord cu Legea 87/2006; legislatia care sustine aceste activitati-OMECS 5547/06.10.2015;  HG nr.21/10.01.2007 privind standardele nationale de acreditare  si evaluare periodica a unitatilor de invatamant;-HG. Nr.1534/25.11.2008 privind standardele de referinta si indicatorii de performanta pentru evaluarea si asigurarea calitatii  in invatamantul preuniversitar
 9. Regulamente metodologii şi grafice privind organizarea olimpiadelor şi concursurilor şcolare; rezultate obtinute la Olimpiadele si concursurile scolare;
 10. Metodologii şi calendare privind organizarea examenelor naţionale
 11. Reglementări legale privind admiterea în învăţământul liceal
 12. Reglementări legale privind examenul de bacalaureat;
 13. Rezultatele examenelor nationale:
 14. Evaluarea Națională 2019/Rezultate județul Prahova
 15. Admiterea în licee 2019/ Rezultate județul Prahova
 16. Bacalaureat 2019/ Rezultate județul Prahova
 17. Invatamant particular si alternative educationale; legislatia care sustine  aceasta forma de invatamant.
 18. Invatamant pentru minoritati; legislatia care sustine aceasta forma de invatamant.
 19. Invatamant special; legislatia care sustine aceasta forma de invatamant.
 20. Oferta de formare a Casei Corpului Didactic Prahova.

IV. Management

IV.1. Management Instutitonal-

– Graficul unic de inspecţie şcolară;

-Aspecte urmarite in activitatea   de inspecţie tematica/I.S.G.E.I- OMECS 5547/06.10.2015 ;

-Descriptori de calitate urmariti, in acord cu Legea 87/2006; legislatia care sustine aceste activitati: HG nr.21/10.01.2007 privind standardele nationale de acreditare  si evaluare periodica a unitatilor de invatamant;-HG. Nr.1534/25.11.2008 privind standardele de referinta si indicatorii de performanta pentru evaluarea si asigurarea calitatii  in invatamantul preuniversitar.

– Înscrierea preșcolarilor/ elevilor în unitățile de învățământ / unitățile furnizoare de educație

– În atenția unităților de învățământ și a organizațiilor furnizoare de educație

IV.2. Resurse umane

  1. Situaţii statistice privind numărul total de posturi didactice, dictice auxiliare şi nedidactice, la nivelul judeţului Prahova –an scolar 2018-2019;
  2. Dezvoltarea resurselor umane;legislatia in vigoare ;graficul de activitati desfasurate de catre inspectorii ISJ Prahova in vederea punerii in aplicare a legislatiei in vigoare;
  3. Metodologia şi calendarul privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar;
  4. Lista posturilor didactice rezervate/ vacante conform etapelor prevăzute în calendarul privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar;
  5. Graficul şedinţelor publice de repartizare a posturilor didactice.

IV.3. Dezvoltarea resurselor umane;

–          legislatie;graficul de activitati desfasurate de catre inspectorii ISJ Prahova in vederea punerii in aplicare a legislatiei in vigoare.

IV.4. Activitati extracurriculare;activitati de educatie permanenta

legislatia care sustine aceste activitati; graficul activitatilor.

IV.5 Programe şi  proiecte cu finanţare europeană derulate

– legislatia care sustine aceste activitati;

lista proiectelor in care sunt implicate unități de învățământ din județul Prahova.

IV.6 Proceduri

V. Planificare financiară şi evidenţă contabilă

Resursele financiare ale Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova;

 1. Bugetul de venituri şi cheltuieli pe an financiar;
 2. Bilanţ contabil şi execuţie financiară;
 3. Planul anual de achizitii;
 4. Rezultate ale licitatiilor.

VI. AUDIT

-Aspecte urmarite in misiunile de audit financiar;

-Planul anual de audit public intern 2020;

Planul anual de audit public intern 2019;

Plan audit 2019

– Plan audit modificat 2019

VII. Juridic

-portalul instantelor de judecata- portal.just.ro

-echivalari acte studii-lista documentelor necesare;

-Colegiul de disciplina de pe langa ISJ Prahova-Regulamentul de organizare si functionare al Colegiului de disciplina de pe langa ISJ  Prahova-OMECTS  3866/02.05.2012;

VIII. Tehnic-

– Ordin administratie Publica nr.5819/2016 – procedura MEN pentru aprobarea schimbarii de destinatie a imobilelor (constructii, teren) ale unitatilor de invatamant;

– Legea 98/2016 – legislatie specifica, cu modificarile si completarile ulterioare – achizitii prin SICAP – portal legilativ

– HG 395/2016 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica, cu modificarile si completarile ulterioare – portal legislativ

– acces SICAP  http://www.e-licitatie.ro

IX. Secretariat – Registratură

Program de lucru ; date de contact institutie;

Lista documentelor  necesare eliberarii duplicatelor pentru acte de studii;procedura de urmat.

Lista documentelor necesare persoanelor  care pleaca in strainatate; formulare ; procedura de urmat;